Algemene gebruikersvoorwaarden van de site

De aanwezige algemene gebruikersvoorwaarden (hierna als « AGV ») van de site (de « Site ») maken de relatie duidelijk tussen:

• Het bedrijf CTOUTVERT, SAS met een kapitaal van 56.312,05 euro, ingeschreven bij de KvK van Toulouse met het nummer 433 265 618, waar het hoofdkantoor zicht bevindt op 10 place Alfonse Jourdain – 31000 Toulouse ; en

• Alle gebruikers (hierna «de Gebruiker »)

Mail : contact@ctoutvert.com

Verantwoordelijke publicatie uitgever : Manuel Mirabel, baas

Laatste update : 24/04/2024

Artikel 1 - Object van de AGV

De AGV hebben als doel duidelijk te maken hoe CTOUTVERT de Site aan de Gebruikers beschikbaar stelt.

Artikel 2 - Accepteren van de AGV

2.1. De AGV dienen goed te worden gelezen door de Gebruikers wanneer deze op de Site zijn. Het is op ieder moment mogelijk om de AGV uit te printen of op te slaan.

2.2. Het navigeren op de site geeft aan dat u de AGV accepteert.

2.3. CTOUTVERT heeft het recht om de AGV op ieder moment te wijzigen en/of bij te werken, zonder enige kennisgeving, waarbij wordt gespecificeerd dat alle wijzigingen met betrekking tot deze AGV op deze pagina worden gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de AGV regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 - Sitebeheer

3.1. Voor een goed beheer van de Site, behoudt CTOUTVERT het recht om op elk moment de toegang tot de gehele of een gedeelte van de Site op te schorten, te onderbreken of te beperken om welke reden dan ook en in het bijzonder voor onderhoud of bijwerking of in geval van een aanval op de Site, ongeacht de aard ervan.

3.2. Elke creatie van hyperlinks die verwijzen naar de Site of naar enig deel van de Site is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van CTOUTVERT. Hypertekstlinks naar de site kunnen mogelijk worden gemaakt zonder medeweten CTOUTVERT. In dit geval kan CTOUTVERT niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die op deze sites wordt weergegeven.

3.3. Het bestaan van een hypertekstlink op de Site die verwijst naar een andere site (bijvoorbeeld de site van een partner of een partner) impliceert geen validatie van deze site of de inhoud ervan door CTOUTVERT. In dit opzicht blijven de Site en de partnersites strikt onafhankelijk.

Artikel 4- Aansprakelijkheid van de Gebruiker

Het gebruik van de Site valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

CTOUTVERT kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk kwaadaardig programma dat de computerapparatuur van de gebruiker of andere hardware of software kan infecteren, of enig verlies of wijziging van de gegevens met als gevolg het gebruik van de Site. De Gebruiker dient alle passende maatregelen te nemen om zijn gegevens, computersystemen of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen, Trojaanse paard virus of meer in het algemeen, computerprogramma's die de veiligheid van de Site in gevaar kunnen brengen.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid van CTOUTVERT

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten en/of reglementaire bepalingen, kan CTOUTVERT niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade in verband met het gebruik of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken en meer in het algemeen om elke gebeurtenis met betrekking tot de Site zoals technische storingen, storingen, onderbrekingen, wijzigingen van de Site.

Bovendient, garandeert CTOUTVERT niet de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid, de volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van informatie die beschikbaar is op de Site.

Artikel 6 - Persoonlijke gegevens en Cookies

Voor deze Site kan CTOUTVERT persoonlijke gegevens over u verzamelen in de zin van de gewijzigde wet n°78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden. CTOUTVERT maakt ook gebruik van cookies om uw ervaring opde Site te verbeteren, zodat deze zich aan uw behoeften aanpast.

Raadpleeg onze voorwaarden voor meer informatie over ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en ons cookiebeleid.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

Elke Gebruiker heeft het recht op privé en niet-exclusief gebruik van de Site en stemt ermee in de website niet te gebruiker voor commerciële of ongeoorloofde doeleinden.

De Site, de handelsmerken, logo's en andere onderscheidene tekens en alle software die op de Site wordt gebruikt, evenals de inhoud van de Site (dat wil zeggen, iedere tekst, video, foto of andere informatie in elk formaat en van welke aard dan ook die op de Site verschijnen)(hierna als « Eigendommen ») zijn de exclusieve eigendom van CTOUTVERT, haar partners of derde partijen die het hebben gemachtigd om dergelijke inhoud en/of zijn partners.

De Eigendommen kunnen onderworpen zijn aan bescherming door copyright, merkenrecht, licentierechten of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

De informatie, met betrekking tot de Eigendommen, die op de Site worden gepubliceerd kunnen in geen gevalt het doelwit zijn van een commerciële of advertentie-exploitatie.

CTOUTVERT verbiedt de extractie, het hergebruik, de marketing, de distributie, de wijziging, aanpassing, vertaling, evenals de reproductie van alle of een deel van de elementen, inclusief de Eigendommen van de Site zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. Niet-naleving van dit verbod kan een vorm van inbreuk van de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker veroorzaken.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. De Franse rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over alle geschillen die kunnen rijzen in verband met de uitvoering ervan.

Download